Rozwój infrastruktury zarządzania wodą w Szczecinie

Rozwój infrastruktury zarządzania wodą w Szczecinie

Na północy Szczecina trwa inwestycja, która ma na celu ulepszenie systemu zarządzania wodami opadowymi. Obecnie prowadzone prace koncentrują się wokół budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego, w rejonie ulicy Ostoi-Zagórskiego.

Głównym punktem obecnych działań jest instalacja nowych odcinków rur betonowych o dużych przekrojach, kompletowanych ze studniami. Część z tych rur została już umieszczona na swoim miejscu oraz odpowiednio zabezpieczona poprzez zasypywanie.

O inwestycji

Projekt w swoim zakresie obejmuje szereg działań, które mają na celu poprawę systemu zarządzania wodą opadową. Do najważniejszych należy budowa sieci kanalizacji deszczowej i ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną. Ponadto, planowane jest kształtowanie koryta cieku „Struga Sienniczka” wraz z umocnieniem skarp i dna tegoż cieku. W ramach inwestycji przewidziano także budowę dróg dojazdowych wykonanych z płyt betonowych, a także montaż nowych systemów oświetlenia i zagospodarowanie zieleni.

Nowy zbiornik retencyjny jest częścią większego planu, który obejmuje budowę III etapu Trasy Północnej i modernizację układu drogowego w dzielnicy Północ w Szczecinie. Zadanie to jest planowane do realizacji przez miejscowe władze.