Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowych w Szczecinie na rok 2024

Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowych w Szczecinie na rok 2024

Zachęcamy organizacje pozarządowe zlokalizowane w Szczecinie, aby zgłaszały swoich przedstawicieli na stanowiska członków komisji konkursowych. Celem tych komisji jest ocena i rekomendacja ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert, które będą realizowane w 2024 roku.

Podkreślamy, że naboru dokonujemy z myślą o stworzeniu solidnej bazy kandydatów – reprezentantów organizacji pozarządowych. Ich zadaniem będzie nie tylko ocenianie zgłoszonych projektów, ale również rekomendowanie tych, które najlepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Wymagamy od kandydatów spełnienie kilku istotnych warunków. Przede wszystkim powinni oni reprezentować jakąkolwiek organizację pozarządową lub inne podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także działać na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniami własnego statutu lub innymi obowiązującymi dokumentami.

Dodatkowo, oczekujemy, że kandydaci na członków komisji konkursowych wykażą się znajomością przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wiedza na temat specyfiki funkcjonowania sektora trzeciego oraz zrozumienie potrzeb środowiska organizacji pozarządowych będzie dodatkowym atutem.

Na koniec, liczymy na to, że potencjalni członkowie komisji będą posiadali doświadczenie w kreowaniu projektów dla sektora pozarządowego lub aktywnie uczestniczyli w ich realizacji.

Zaznaczamy, że skład komisji konkursowych będzie tworzony z osób reprezentujących zarówno administrację, jak i sektor pozarządowy.